The polyvagal theory

The autonomic nervous system- the polyvagal theory:

THE PEACEFUL BRAKE
Calm and safe
The ventral (frontal) parasympathetic system
The social engagement system activated

____________________________________________________________________

Creative activity
Joy and curiosity
Play, movement, creativity, work
The social engagement system activated

ACTIVITY – THE ACCELATOR
The sympathetic system

Anxious activity
Flight/Fight
Fear, anxiety, anger
The social engagement system out of function

____________________________________________________________________

THE PANIC BRAKE
”Freeze”: Stiffening/Collapse
Tiredness, hopelessness, shame
The dorsal (rear) parasympathetic nervous system
The social engagement system out of function

Autonoma nervsystemet – polyvagala teorin:

LUGN-OCH-RO-BROMSEN
Lugn och trygghet
Främre (ventrala) parasympatiska systemet
Sociala engagemangssystemet inkopplat

____________________________________________________________________

Kreativ aktivitet
Glädje och nyfikenhet
Lek, rörelse, skapande, arbete
Sociala engagemangssystemet inkopplat

AKTIVITET – GASEN
Sympatiska systemet

Orolig aktivtet
Flykt/Försvar
Rädsla, ångest, ilska
Sociala engagemangssystemet kopplar ur

____________________________________________________________________

PANIKBROMSEN
”Frys”: Förstelning/Förlamning
Trötthet, uppgivenhet, skam
Bakre (dorsala) parasympatiska systemet
Sociala engagemangssystemet urkopplat